Cùng Stormie Brand xây dựng

lộ trình phát triển thương hiệu

bền vững

 • Tư vấn định vị thương hiệu
 • Sáng tác font & biểu tượng
 • Bộ quy chuẩn logo
 • Key Visual
 • Bảo hộ thương hiệu
 • Profile; Sale-kit
 • Stationery
 • POSM
 • Packaging
 • Tư vấn chiến dịch truyền thông

* Chi tiết danh sách hạng mục có thể thay đổi tuỳ theo lĩnh vực

 • Tư vấn định vị thương hiệu
 • Sáng tác font & biểu tượng
 • Bộ quy chuẩn logo
 • Key Visual
 • Bảo hộ thương hiệu
 • Profile; Sale-kit
 • Stationery
 • POSM
 • Packaging
 • Tư vấn chiến dịch truyền thông
 • Website
 • Bộ ảnh thương hiệu
 • Video marketing
 • Bài PR truyền thông thương hiệu
 • Tư vấn đăng bài truyền thông

* Chi tiết danh sách hạng mục có thể thay đổi tuỳ theo lĩnh vực

 • Tư vấn định vị thương hiệu
 • Sáng tác font & biểu tượng
 • Bộ quy chuẩn logo
 • Key Visual
 • Bảo hộ thương hiệu
 • Profile; Sale-kit
 • Stationery
 • POSM
 • Packaging
 • Tư vấn chiến dịch truyền thông
 • Website
 • Bộ ảnh thương hiệu
 • Video marketing
 • Bài PR truyền thông thương hiệu
 • Tư vấn đăng bài truyền thông
 • SEO
 • Quản lý hình ảnh thương hiệu
 • Chăm sóc các kênh truyền thông
 • Tối ưu các công cụ quảng cáo
 • Hợp đồng tối thiểu 1 năm

* Chi tiết danh sách hạng mục có thể thay đổi tuỳ theo lĩnh vực