Khi bạn bắt đầu nghĩ về thương hiệu như một nhân cách sống hay biểu tượng tinh thần, đó sẽ không chỉ còn là một sản phẩm thương mại. Bạn tương tác và lưu giữ hình ảnh của thương hiệu ấy.

All
advertising campaign
Branding
packaging
UI/UX
Webdesign